Strona główna Poleć znajomemu Mapa strony
Szukaj: W:
Strona główna Ubezpieczenia Ubezpieczenia Informacje
 
Klienci Indywidualni
Przedsiębiorcy
Ubezpieczenia Informacje
Ubezpieczenia Informacje
Istnieje wiele kryteriów i klasyfikacji ubezpieczeń.

Według kodeksu cywilnego ubezpieczenia można podzielić na osobowe i majątkowe.
Ubezpieczenia osobowe to ubezpieczenia zapewniające pokrycie potrzeb finansowych wynikłych wskutek określonych zdarzeń w życiu człowieka (choroba, uszczerbek na zdrowiu, dożycie określonego wieku lub śmierci)
Ubezpieczenia majątkowe to ubezpieczenia dotyczące mienia albo odpowiedzialności cywilnej. Mają one na celu pokrycie strat materialnych, w wyniku wystąpienia szkody. Podział tych ubezpieczeń zależy od rodzaju ryzyka i/lub przedmiotu ubezpieczenia np.:
 - ubezpieczenia  od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, mienia ruchomego etc...
- ubezpieczenie mienia w transporcie
 Podstawowe różnice między produktami ubezpieczeń osobowych i majątkowych

Kryteria Ubezpieczenia osobowe Ubezpieczenia majątkowe
Przedmiot Ryzyko osobowe, obejmujące życie, zdrowie i zdolność do pracy ubezpieczonego (dobra osobiste, prawa majątkowe) Ryzyko majątkowe, obejmujące prawa i obowiązki majątkowe osoby ubezpieczonej.
Podmiot Osoby fizyczne Osoby fizyczne i prawne
Szkoda Ma charakter niewymierny w pieniądzu i nie zawsze ma charakter negatywny Ma charakter wymierny w pieniądzu i zawsze charakter zdarzenia negatywnego
Suma ubezpieczenia Swobodnie ustalona przez strony umowy Ustalona na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia
Charakter świadczenia

Świadczenie

Odszkodowanie
Czas Zazwyczaj długookresowe (powyżej 1 roku)

Wyłącznie krótkoterminowe (do 1 roku)


Według ustawy o działalności ubezpieczeniowej ubezpieczenia można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne
Podział ten wynika z faktu, że Ustawodawca wyodrębnił z pakietu różnych ubezpieczeń te, które posiadają szczególny charakter społeczny ochrony ubezpieczeniowej i określił je jako ubezpieczenia obowiązkowe. Przeważają  tu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapewniające ochronę dóbr majątkowych i osobistych osób trzecich np.:
• odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody zwiazane z ruchem tych pojazdów
•  odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
• ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej np. doradców podatkowych ,  notariuszy, adwokatów,  radców prawnych, agentów ubezpieczeniowych (multiagentów) i brokerów i innych, a także np. podmiotów przyjmujących zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń
Warunki ubezpieczeń obowiązkowych są jednolite, gdyż wynikają z ustawy, zakłady ubezpieczeń mogą konkurować jedynie stawką za te ubezpieczenia. Brak obowiązkowego ubezpieczenia przez podmiot zobowiązany do jego zawarcia skutkuje nałożeniem grzywny przez organy administracji państwowej.
Ubezpieczenia dobrowolne są to wszystkie inne ubezpieczenia oferowane przez zakłady ubezpieczeń. Ich ilość jest praktyczne nieograniczona...i wynika jedynie z praw podaży i popytu.

Inny popularny podział ubezpieczeń dzieli je na: ubezpieczenia społeczne i gospodarcze.
Ubezpieczenia społeczne to system organizowany przez państwo zapewniający pracownikom i ich rodzinom pomoc z publicznych funduszów składkowych w razie choroby, niezdolności do pracy, starości i śmierci. Ubezpieczenia społeczne ściśle związane są z pracowniczym, spółdzielczym lub innym stosunkiem pracy. Zadaniem tych ubezpieczeń jest ochrona zdrowia jak i zdolności do pracy osoby ubezpieczonej. Zarówno zakład pracy (pracodawca) a także pracownik opłaca składkę za to ubezpieczenie. W Polsce ubezpieczeniami społecznymi zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Ubezpieczenia gospodarcze to zarówno ubezpieczenia majątkowe jak i osobowe, regulowane są normami prawa cywilnego i państwowego.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Clara Pacta 2010
ul. Przyjaźni 36, 20-314 Lublin
Projekt i wykonanie SNI